bt种子万能搜索神器

bt种子万能搜索神器

 阴阳不和而交争,故上吐下泻而霍乱,饮此辄定者,分其阴阳,解百药毒;兼治筋疝筋疝者,茎中挈痛,挺胀不堪,此由用春方邪术而得之,用此方者此足阳明药也。痰遮气道,故令人喘。

名曰生脉者,以脉得气则充,失气则弱,故名之,东垣云∶夏月服生脉散,加黄、甘草,令人气力涌出。凡有发热,且与四物汤,芎归为君最多,白芍须炒过,酒蒸熟地黄佐之,加软苗柴胡、干姜、人参主之,最效。

《玉机微义》曰∶严氏此论,迥出前人,其用药则未也,何也。至于表证未除,里证又急者,仲景复立大柴胡、葛根、黄芩等法,合表里而兼治之。

生姜、半夏、干姜,呕逆之圣药也;黄连、黄芩,痞热之圣药也。《内经》曰卑下之地,春气常存,故东南卑下之区,感风之证居多。

水克火者,后天有形之水火;水养火者,先天无形之水火也。伤寒渴欲饮水,小便不利,而主此方者,导其阳邪由溺而泄,则津液运化,而渴自愈也。

一阳子曰∶四物汤隐潜脾胃治法,人昧久矣。不知先天这一点真气衰,即不能镇纳浊阴之气,阴气上腾,渐干清道,故见痰喘。

Leave a Reply